Algemene voorwaarden

 

 1. Leveringsvoorwaarden MiMa Agency

  Artikel 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. MiMa Agency: gevestigd aan de Lage Ham 190 5102 AE te Dongen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57348251 handelend onder de naam MiMa
  2. Cliënt: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met MiMa
  3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen MiMa Agency en Cliënt van welke overeenkomst de Leveringsvoorwaarden integraal onderdeel
  4. Restitutie: De mogelijkheid voor de Cliënt om het betaalde terug te krijgen van MiMa Agency indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van Cliënt (Zie artikel 5).
  5. Leveringsvoorwaarden: de onderhavige Leveringsvoorwaarden.

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Onderhavige leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van MiMa Agency, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten

  c.q. expliciet anders is overeengekomen.

  1. Eventuele voorwaarden van de Cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door MiMa Agency uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
  2. Wanneer door MiMa Agency gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat MiMa Agency onderhavige voorwaarden soepel
  1. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MiMa Agency, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
  2. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met MiMa Agency in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MiMa Agency vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare
  3. MiMa Agency behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) leveringsvoorwaarden te

  Artikel 3.

  Aanbiedingen en offertes

  1. Alle aanbiedingen en offertes van MiMa Agency zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt
  2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van MiMa Agency zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  Artikel 4.

  Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst tot koop tussen MiMa Agency en Cliënt komt tot stand zodra Cliënt het door MiMa Agency gedane aanbod
  2. De overeenkomst tot opdracht tussen MiMa Agency en Cliënt komt tot stand zodra Cliënt de door MiMa Agency gedane prijsopgave voor de opdracht heeft
  3. MiMa Agency is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Cliënt zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal

  Artikel 5.

  Levering en termijnen


   


  1. Indien MiMa Agency een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt MiMa Agency derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MiMa Agency dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  Artikel 6.

  Facturatie en betaling

  1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door MiMa Agency aan te geven wijze in de valuta waarin is
  2. Na het verstrijken van dertig (30) dagen na de factuurdatum verkeert de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
  3. De Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke MiMa Agency maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Cliënt. In dat geval is de Cliënt een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door MiMa Agency gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in
  4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van MiMa Agency en de verplichtingen van de wederpartij jegens MiMa Agency onmiddellijk opeisbaar.
  5. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Cliënt dat de  voldoening betrekking heeft op een latere
  6. MiMa Agency is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
  1. Indien met Cliënt meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met MiMa Agency gesloten overeenkomst.

  Artikel 7.

  Opschorting en ontbinding

  1. Indien de Cliënt in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is MiMa Agency, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Cliënt schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te
  2. Voorts is MiMa Agency gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
   1. de Cliënt (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Cliënt (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
   2. de Cliënt zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
   3. de onderneming van de Cliënt wordt geliquideerd;
   4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Cliënt wordt overgenomen;
   5. de Cliënt zijn huidige onderneming staakt;
   6. buiten toedoen van MiMa Agency op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Cliënt beslag wordt gelegd, dan wel indien de Cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen
  3. Bedragen die MiMa Agency vóór de ontbinding aan de Cliënt heeft gefactureerd in verband met hetgeen MiMa Agency reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven


  onverminderd door de Cliënt aan MiMa Agency verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  1. Indien de Cliënt, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is MiMa Agency gerechtigd haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Cliënt gehouden te zijn. Hiertoe is MiMa Agency eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde

  Artikel 8. Aansprakelijkheid

  1. Indien MiMa Agency aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze leveringsvoorwaarden.
   2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MiMa Agency aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan MiMa Agency kunnen worden
  2. De in deze leveringsvoorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van MiMa Agency.

  Artikel 9. Overmacht

  1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie MiMa Agency voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning  en/of kosten kan uitvoeren zullen voor MiMa Agency als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien MiMa Agency onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of

  derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

  1. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Cliënt MiMa Agency in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
  2. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van MiMa Agency uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het  alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn

  Artikel 10.

  Conformiteit en garantie

  1. De MiMa Agency staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat MiMa Agency er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan MiMa Agency schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  3. De garantietermijn van de MiMa Agency komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De MiMa Agency is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Cliënt, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
  4. De garantie geldt niet indien:
   1. Cliënt de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
   2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of


  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de MiMa Agency en/of op de verpakking behandeld zijn;

  1. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  Artikel 11. Geheimhouding

  1. MiMa Agency zal de persoonlijke gegevens van de Cliënt slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 12.

  Gebreken en klachttermijn

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of verleende diensten dienen door de Cliënt binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten en producten schriftelijk te worden gemeld aan MiMa Agency.
  2. Indien een klacht gegrond is zal MiMa Agency de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Cliënt schriftelijk kenbaar te worden
  3. Bij de MiMa Agency ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de MiMa Agency binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Cliënt betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is

  het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  1. Een klacht schort de verplichtingen van de MiMa Agency niet op, tenzij de MiMa Agency schriftelijk anders aangeeft.
  2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de MiMa Agency, zal de MiMa Agency naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MiMa Agency slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze

  Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

  1. Zolang Cliënt geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van MiMa Agency

  Artikel 14. Persoonsgegevens

  1. MiMa Agency verwerkt eventuele persoonsgegevens van Cliënt conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

  Artikel 15.

  Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op alle door MiMa Agency gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien er onduidelijkheden ontstaan omtrent de uitleg of betekenis van deze voorwaarden is de Nederlandse versie leidend.
  3. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk  van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn  van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van MiMa Agency, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat MiMa Agency met de Cliënt kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke